โครงการ “ค่ายวิชาการแบบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”


  • ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิชาการแบบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกับชุมชนเข้าไปช่วยกันดำเนินการโครงการ “สายธารร่วมใจสร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2563” มีผู้ร่วมดำเนินการประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 คน ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา อาจารย์สุพินดา เพชรา อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครูใหญ่ ร.ต.อ.สมภพ จิตเทวินลิขิต และคณะครูและนักเรียนทุกท่านที่ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Feb 11, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม