ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ “โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”


  • วันที่ 30 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ “โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) ระหว่างคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.อ่างทอง มีเป้าหมายพัฒนารวม 40 โรงเรียน โดยมีกิจกรรม 8 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการค่ายครูอาสาพัฒนาทักษาภาษาไทย 2.โครงการเคลื่อนไหวอย่างไร ให้พัฒนาทักษะการคิด 3.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ 4.โครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 5.โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการวิทย์-คณิตโดยการจัดค่าย 6.โครงการชุมชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการสอนของครูและการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 7.โครงการสื่อสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 8.โครงการประกวดแข่งขันวิชาการ

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jan 30, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม