อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับใช้ในห้องสมุดสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 2


  • ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับใช้ในห้องสมุดสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยง และครูนิเทศก์สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 จังหวัดสระแก้ว นอกจากนั้นยังได้มีการติดตามนิเทศผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ มีอนันต์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง และอาจารย์ภัธภร หลั่งประยูร ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครูใหญ่ พ.ต.ท.สุนทร ตั้งใจ และ ร.ต.อ.สมภพ จิตเทวินลิขิต และคณะครูและนักเรียนทุกท่านที่ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jan 20, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม