อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 “เขียนอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน”


  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 “เขียนอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน” โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีคณาจารย์เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.ซึ่งมี ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง และ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยากรอบในครั้งนี้

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jan 07, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม