การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม


  • กิจกรรมเพิ่มพูลคาวมรู้ด้านแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม" วันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Dec 22, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม