การสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


  • คณะครุศาสตร์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Dec 21, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม