ศึกษาดูงานและเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา


  • คณาจารย์และผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน ได้ไปศึกษาดูงานและเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 โดยมี รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 กับแนวการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx นอกจากนั้น ได้มีการศึกษาศูนย์นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ อาทิเช่น ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวมศูนย์นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ศูนย์ผลิตพันธ์ชุมชนบ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Dec 21, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม