ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา


  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด และอาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา นำโดยนายธเนศ ขำเกิด อาจารย์กรองกาญจน์ ถนอมผล และอาจารย์สุพัตรา ไผ่แก้ว ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Dec 19, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม