การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ"


  • กิจกรรมที่3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด" ในโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC):ภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการสอนของครูและการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา และอาจารย์สุพินดา เพชรา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Dec 08, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม