อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM กับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM กับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Dec 08, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม