อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0"


  • อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (105) อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Dec 08, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม