การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”


  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะธิดา ทองอร่าม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพล แสนบุญส่ง ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Dec 01, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม

MOU

Dec 14, 2021

MOU

Dec 07, 2021