อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566


  • คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ โดย ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ รู้แผน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Nov 30, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม

MOU

Dec 14, 2021

MOU

Dec 07, 2021