สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 1 ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565


  • เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 1 ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565 เวลา 08.30-16.30 น. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางในการจัดนิทรรศการเสมือนจริง (VIRTUAL EXHIBITION PLATFORM) โดยวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธ์ ศรีสมพันธุ์ และ อาจารย์ ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน โดยวิทยากรในสาขาวิชา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Nov 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม

MOU

Dec 14, 2021

MOU

Dec 07, 2021