พิธีไหว้ครู​"พระคุณ​ที่สาม"


  • กองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในครั้งนี้ และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในครั้งนี้

Posted by : Webmaster Division of Student Development

ปรับปรุง : Aug 22, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม