สัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


  • กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำแต่ละคณะเข้าร่วมเป็นผู้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี

Posted by : Webmaster Division of Student Development

ปรับปรุง : Aug 06, 2019



แฟ้มภาพกิจกรรม