ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ Partnership Model


  • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ Partnership Model พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมอยุธยา - ฮอลันดา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อไปในอนาคต

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Mar 25, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม