การตัดสินการประกวดคลิปสั้นรณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว ปีการศึกษา 2563


  • การตัดสินการประกวดคลิปสั้นรณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตัดสินการประกวดคลิปสั้นรณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการรณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Mar 17, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม