โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Ensineer) รุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  • โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Ensineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Mar 14, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม