โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) รุ่นที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


  • โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Mar 13, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม