พีธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563


  • พีธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วานนี้ (17 ก.พ. 64) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก โดยมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 158 ทุน มูลค่า 492,000 บาท โดยมีอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันการศึกษา และการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 17, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม