เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย


  • กองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "ประสบการณ์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้อยู่รอด อยู่ร่วม และอยู่อย่างปลอดภัย ในยุค BANI" ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนากระบวนการที่ดีในการพัฒนานิสิตนักศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค BANI อย่างเหมาะสมต่อไป

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : May 19, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม