โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) รุ่นที่ 2


  • วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม 317) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) รุ่นที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียนโดยนักเขียนมืออาชีพ และได้รับเกียรติจากคุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ คุณวัชระ สัจจะสารสิน นักเขียนซีไรต์ คุณพจนาถ พจนาพิทักษ์ กวีรางวัลพานแว่นฟ้า คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนสารคดีรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด คุณสายฝน ตรีณาวงษ์ กวีรางวัลพานแว่นฟ้า และคุณพินิจ นิลรัตน์ กวี/นักเขียน/คอลัมนิสต์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาจำนวน 50 คน จากทั้ง 4 คณะ ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจงานเขียนประเภทต่างๆ ได้เรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามฐานเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่ 1 การเขียนกลอน/กวีนิพนธ์ ฐานเรียนรู้ที่ 2 การเขียนความเรียง/เรื่องสั้น ฐานเรียนรู้ที่ 3 การเขียนสารคดี เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียน และได้มอบรางวัลให้กับผู้เข้าอบรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียน จากกิจกรรมฐานการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : May 30, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม