ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566


  • วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการแต่ละฝ่าย นำเสนอข้อมูลในส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานและดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : May 22, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม