โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


  • กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมกนกกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้นำนักศึกษาทั้งในส่วนขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา ได้ Up Skills องค์ความรู้ทักษะวิศวกรสังคม และ Up Skills เครื่องมือของวิศวกรสังคม เพื่อที่จะสามารถพัฒนานักศึกษาไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนนักศึกษาได้เกิดทักษะและกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 4 ทักษะ ได้แก่ นักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนวัตกร นำไปสู่การเป็น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจกับผู้นำนักศึกษา โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หน่วยซีล) มาดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำนักศึกษา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Mar 07, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม