เยี่ยมค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง


  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยได้นำผลไม้ไปมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้นำนักศึกษาในการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายอาสาในครั้งนี้ ซึ่งผู้นำนักศึกษาทั้ง 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดโดยการทาสีห้องเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนพร้อมทั้งจัดทำหมวดหมู่ของหนังสือ ตลอดจนทาสีสนามกีฬาให้มีความสวยงามเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับนักเรียน โดยจะส่งมอบให้กับโรงเรียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 23, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม