พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1


  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้ง 14 มหาวิทยาลัย ทางด้านนายภานุวัฒน์ บุญชู นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาทั้ง 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมระหว่างกัน เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเกิดกระบวนการทำงานและเสริมสร้างจิตอาสาโดยผ่านกระบวนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในการช่วยเหลือ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านงานพัฒนานักศึกษาร่วมกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 160 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งทั้ง 14 มหาวิทยาลัยจะร่วมกันออกค่ายอาสาพัฒนา ในระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 21, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม