อบรมส่งเสริมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า


  • วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี คุณชัยณรงค์ ควรสถิตย์ ผู้จัดการสามบัณฑิตการประดับ และเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การผูกผ้าและการจับจีบผ้า พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการผูกผ้าและการจับจีบผ้า และยังบรรยายให้ความรู้การจัดแจกันดอกไม้และการตกแต่งสถานที่ พร้อมฝึกปฏิบัติการจัดแจกันดอกไม้และการตกแต่งสถานที่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีทักษะและความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jan 31, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม