กิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565


  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเสวนา ดังนี้ 1. นางสาวขนิษฐา ศรีลูกหว้า ผู้แทนชุมชนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. นางนิตยา สุขพอดี ผู้แทนชุมชนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. นางณัชศิริภัค พรรณอาราม ผู้แทนชุมชนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายก อบต. ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. นางสาวศตวรรณ คงสมจิตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาและชุมชนได้เกิดกระบวนการการทำงานแบบมีส่วนร่วมตลอดจนร่วมถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงาน

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Sep 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม