พิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


  • วันที่ 25 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา ภาคปกติ และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 4 คณะ ได้จัดพิธีไหว้ครู "พระคุณที่สาม" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ทั้ง 4 คณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในภาคเช้า คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม ภาคบ่าย คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนเป็นการแสดงความรักความกตัญญูต่อผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ที่เสียสละและทุ่มเทในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 32 คน

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Aug 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม