โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 2022 ประจำปีการศึกษา 2565


  • โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งได้แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง “เรียนอย่างไร...ให้สัมฤทธิ์ผล” โดย พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร อีกทั้งยังมี กิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว : ARU Green University และแนะนำ ECOLIFE Application โดย คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวและทีมงานสื่อสารองค์กร แนะนำบริการห้องสมุดและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรรยาย เรื่อง ทักษะวิศวกรสังคม (Social Engineer) โดย คณะทำงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรม “ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไร...ให้ถึงฝัน” โดย องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ซึ่งการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,230 คนจากทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 วัน กลุ่มที่ 1 จัดกิจกรรมวันที่ 9 และ 11 กรกฏาคม 2565 กลุ่มที่ 2 จัดกิจกรรมวันที่ 10 และ 12 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และได้รับทราบข้อคิดในการศึกษาเรียนรู้ และปรับตัวการใช้ชีวิตจากโรงเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ตลอดจนได้รับทราบถึงระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด กิจกรรมและระบบต่าง ๆ เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นหลักสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ อีกทั้งได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีศักยภาพสูงสุดต่อไป ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jul 12, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม