กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์บริการให้คำปรึกษา ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา


  • เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์บริการให้คำปรึกษา ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนางานด้านบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดจนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการให้คำปรึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้นำในการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jun 27, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม