ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565


  • วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการแต่ละฝ่าย นำเสนอข้อมูลในส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานและดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jun 15, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม