การประกวด ARU SMART IDOL 2021


  • วันที่ 23 มีนาคม 2565 องค์การนักศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการประกวด ARU SMART IDOL 2021 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้เป็นรอบของมหาวิทยาลัย โดยคณะทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด คณะละ 4 คน รวม 16 คน โดยการประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้านการศึกษา ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Mar 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม