ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1


  • วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ประเภทชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล (ชาย) วอลเลย์บอล (ชาย) วอลเลย์บอล (หญิง) และแชร์บอล (หญิง) เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากประธานและเลขานุการคณะกรรมการแต่ละฝ่าย นำเสนอข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการต้อนรับ รวมถึงการจัดการแข่งขันให้กับนักกีฬา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 1 เมษายน 2565 นี้

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Mar 22, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม