คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิทย์ WoW! เกมส์ - season 1


  • วิทย์ WoW! เกมส์ - season 1 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้อง-พี่ "วิทย์ WoW! เกมส์" จัดขึ้น วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณโถงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Sep 28, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา