คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ NCMAPE 2002


  • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ NCMAPE 2002 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โถงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อวกาศ เพื่อส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าวิจัยทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ และเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสาตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ เพื่อการศึกษาต่อสมาชิกประชาชน เพื่อติดต่อประสานงานกับองค์กรทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และเพื่อสาธารณะประโยชน์

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Feb 09, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา

ARU SMART IDOL 2021

Mar 28, 2022

ARU SMART IDOL 2021

Mar 25, 2022