ปรัญชา

ยึดมั่น ซื่อสัตย์ ใส่ใจบริการ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานในการให้บริการ ด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้กำกับและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
ให้เบิกจ่ายเป็นตามแผนงาน งานและโครงการ

2. ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

3. ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชีภาครัฐ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับบริการอื่นๆ