ผู้บริหารและบุคลากรงานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน

ผู้อำนวยการกองกลาง

งานการเงิน

นางสาวอรอุมา ชูเพ็ชร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าการเงิน

นางสาวรัชดา วงศ์ณศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวนีย์ ยุวเรืองศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววัลลภา อาจแหยม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร จอนเจ๊ก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายดิเรก กองชนะ

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4

งานการบัญชี

นางสาวพัชรี รุ่งจำรัส

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าการบัญชี

นางสาวอัญชลีแสงทวี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอุดมพร ตรีมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี