ผู้บริหารและบุคลากรงานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

นางลักขณา เตชวงษ์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง

งานการเงิน

นางสาวอรอุมา ชูเพ็ชร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน

นางสาวรัชดา วงศ์ณศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวนีย์ ยุวเรืองศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววัลลภา อาจแหยม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร จอนเจ๊ก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายดิเรก กองชนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการบัญชี

นางสาวพัชรี รุ่งจำรัส

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบัญชี

นางสาวอัญชลีแสงทวี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอุดมพร ตรีมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'gettext' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: