ระเบียบมหาวิทยาลัย

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556   - View

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   - View

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2559 พ.ศ. 2559   - View

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษาเงิน และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ. 2560   - View

  • การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561   - View

  • การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   - View

  • การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564   - View

  • การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564   - View

Page 1 of 4

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'gettext' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: