ระเบียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549   - View

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552   - View

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)   - View

  • มาตรการบรรเทาผลการกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556   - View

Page 1 of 4