ระเบียบการบัญชีภาครัฐ

  • คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   - View

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน   - View

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564   - View

  • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน   - View

  • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด   - View

  • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   - View

  • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561   - View

  • รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ   - View

  • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี   - View

Page 1 of 4