ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2565


  • วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา ทั้งนี้ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jan 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม