ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 เมษายน 2564 เวลา 15:55:00

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนคณะ

21 เมษายน 2564 เวลา 16:01:17

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21 เมษายน 2564 เวลา 16:00:23

แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 มีนาคม 2564 เวลา 16:21:45

แบบประเมินการปฏิบัติงาน สายวิชาการ (รอบที่ 1/2564) 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:02:52

แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

14 มกราคม 2564 เวลา 11:57:02

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 (สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

11 มกราคม 2564 เวลา 13:32:00

"Boundless Culture" The 1ST International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2020

14 ธันวาคม 2563 เวลา 11:07:14

หลักเกณฑ์และการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

14 ธันวาคม 2563 เวลา 11:04:53

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ เทคนิค ข้อควรระวัง การทำผลงานทางวิชาการ

8 ธันวาคม 2563 เวลา 11:26:04

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่มีรายชื่อ (เฉพาะบัณฑิตที่มีรายชื่อเท่านั้น) ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2563 https://qrgo.page.link/Pv98p

26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:54:43

แบบฟอร์ม สมัครเพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCA) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

10 มิถุนายน 2563 เวลา 16:18:05

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2563

20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:29:34

แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1 เมษายน 2563 เวลา 13:23:38

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

20 มีนาคม 2563 เวลา 16:46:17

แบบฟอร์ม การจองห้องอำนวยความสะดวกในการบันทึกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20 มีนาคม 2563 เวลา 15:05:04

แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20 มีนาคม 2563 เวลา 14:33:16

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

4 มีนาคม 2563 เวลา 14:04:31

แบบรายงานภาระงานของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)

4 มีนาคม 2563 เวลา 13:53:50

ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)

3 มีนาคม 2563 เวลา 15:41:08

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทผู้บริหาร) (รองคณบดี)

3 มีนาคม 2563 เวลา 15:39:17

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (หัวหน้าภาควิชา)

3 มีนาคม 2563 เวลา 15:38:18

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประธานหลักสูตร)

3 มีนาคม 2563 เวลา 15:32:49

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)

2 มีนาคม 2563 เวลา 15:20:43

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการจัดงานการเสนอผลงานระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มหกรรมการเสนอผลงานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ 2020

4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:17:08

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 มกราคม 2563 เวลา 16:45:49

ประวัติวิทยากร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

20 มกราคม 2563 เวลา 16:18:15

ประวัติวิทยากร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ข้าราชการ)

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:37:07

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:36:49

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:33:12

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 31 (2 Pages)