ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 มิถุนายน 2563 เวลา 16:18:05

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2563

20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:29:34

แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1 เมษายน 2563 เวลา 13:23:38

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

20 มีนาคม 2563 เวลา 16:46:17

แบบฟอร์ม การจองห้องอำนวยความสะดวกในการบันทึกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20 มีนาคม 2563 เวลา 15:05:04

แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20 มีนาคม 2563 เวลา 14:33:16

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

4 มีนาคม 2563 เวลา 14:04:31

แบบรายงานภาระงานของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)

4 มีนาคม 2563 เวลา 13:53:50

ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)

3 มีนาคม 2563 เวลา 15:41:08

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทผู้บริหาร) (รองคณบดี)

3 มีนาคม 2563 เวลา 15:39:17

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (หัวหน้าภาควิชา)

3 มีนาคม 2563 เวลา 15:38:18

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประธานหลักสูตร)

3 มีนาคม 2563 เวลา 15:32:49

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)

2 มีนาคม 2563 เวลา 15:20:43

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการจัดงานการเสนอผลงานระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มหกรรมการเสนอผลงานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ 2020

4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:17:08

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 มกราคม 2563 เวลา 16:45:49

ประวัติวิทยากร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

20 มกราคม 2563 เวลา 16:18:15

ประวัติวิทยากร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ข้าราชการ)

7 มกราคม 2563 เวลา 08:47:28

แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:37:07

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:36:49

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:33:12

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:18:47

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท "ทุนแบบได้เปล่า" ประจำปีการศึกษา 2562

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 21 (1 Pages)