ดาวน์โหลด

เอกสารโครงการ U2T BCG

  1. แบบฟอร์ม C-01 ข้อเสนอโครงการ (ส่งไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2565)
  2. แบบฟอร์ม C-02 แผนธุรกิจ (ส่งไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2565)
  3. แบบฟอร์ม C-03 แผนการพัฒนาสินค้า และบริการ (ส่งไม่เกินวันที่ 10 สิงหาคม 2565)
  4. แบบฟอร์ม C-04 ผลการพัฒนาสินค้าและบริการ (ส่งไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2565)
  5. แบบฟอร์ม C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด (ส่งไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2565)
  6. แบบฟอร์ม C-06 รายงานฉบับสมบูรณ์ (ส่งไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2565)
  7. แบบฟอร์ม U-01 ใบอนุมัติงานงวดที่ 1 (ส่งไม่เกินวันที่ 25 กรกฎาคม 2565)
  8. แบบฟอร์ม U-02 ใบอนุมัติงานงวดที่ 2 (ส่งไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 2565)
  9. แบบฟอร์ม U-03 ใบอนุมัติงานงวดที่ 3 (ส่งไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2565)