ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. แนวทางการปรับปรุง TCD
 2. ประเด็นชี้แจงการดำเนินการข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (TCD)
 3. ข้อตกลงการจ้าง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย - บัณฑิต (WORD)
 4. ข้อตกลงการจ้าง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย - บัณฑิต (PDF)
 5. ข้อตกลงการจ้าง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย - ประชาชน (WORD)
 6. ข้อตกลงการจ้าง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย - ประชาชน (PDF)
 7. แบบฟอร์ม C-01 ข้อเสนอโครงการ (ส่งไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2565)
 8. แบบฟอร์ม C-02 แผนธุรกิจ (ส่งไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2565)
 9. แบบฟอร์ม C-03 แผนการพัฒนาสินค้า และบริการ (ส่งไม่เกินวันที่ 10 สิงหาคม 2565)
 10. แบบฟอร์ม C-04 ผลการพัฒนาสินค้าและบริการ (ส่งไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2565)
 11. แบบฟอร์ม C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด (ส่งไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2565)
 12. แบบฟอร์ม C-06 รายงานฉบับสมบูรณ์ (ส่งไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2565)
 13. แบบฟอร์ม U-01 ใบอนุมัติงานงวดที่ 1 (ส่งไม่เกินวันที่ 25 กรกฎาคม 2565)
 14. แบบฟอร์ม U-02 ใบอนุมัติงานงวดที่ 2 (ส่งไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 2565)
 15. แบบฟอร์ม U-03 ใบอนุมัติงานงวดที่ 3 (ส่งไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2565)