รายชื่อตำบลพื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียดพื้นที่ให้บริการ
ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน หัวหน้าโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
1 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์กันยารัตน์ คงพร สถาบันอยุธยาศึกษา
2 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
4 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช สถาบันวิจัยและพัฒนา
5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
6 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า สถาบันวิจัยและพัฒนา
7 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี คณะวิทยาการจัดการ
11 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
12 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ คณะวิทยาการจัดการ
13 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณะครุศาสตร์
17 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม สถาบันอยุธยาศึกษา
18 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วีรพล น้อยคล้าย คณะวิทยาการจัดการ
20 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณะครุศาสตร์
21 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี