เอกสารเผยแพร่

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน "เทคนิคการบริหารจัดการงานสารบรรณ" สำนักงานอธิการบดี
  2. คู่มือการบริหารจัดการงานสารบรรณ (การรับ - ส่งหนังสือราชการ) โดยสำนักงานอธิการบดี [E-book]
  3. คู่มือการบริหารจัดการงานสารบรรณ (การรับ - ส่งหนังสือราชการ) โดยสำนักงานอธิการบดี [PDF]
  4. รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  5. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 มิถุนายน 2563)
  6. แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  7. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan-QIP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)