ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ไฟล์ล่าสุด

 1. ใบเบิกของที่ระลึก
 2. ใบคำร้องขอเช่าพื้นที่
 3. บันทึกข้อความขอยืมวัสดุ - อุปกรณ์
 4. บันทึกข้อความขอใช้สถานที่
 5. คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดี
 6. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 7. มติการประชุม ครั้งที่ 2/2563 สำนักงานอธิการบดี
 8. มติการประชุม ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานอธิการบดี
 9. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan-QIP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
 10. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 11. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 12. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 13. แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี
 14. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี
 15. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
 16. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562